Overlegplatform geestelijke gezondsheidszorg West-Vlaanderen

Doelgroepenoverleg ouderen

De expertgroep ouderen kreeg sinds 2009 de opdracht een blauwdruk van een Beleidsplan GGZ Ouderen uit te werken binnen de schoot van het West-Vlaamse Overlegplatform GGZ.

De samenstelling van de expertgroep is conform de richtlijnen die het OP GGZ West-Vlaanderen inzake doelgroepenoverleg hanteert: een mix van disciplines, zo goed als mogelijk verspreid en dus representatief voor de verschillende West-Vlaamse regio's, met een GGZ-bemanning, en met een signaalfunctie naar de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

De expertgroep komt meermaals per jaar samen met als doelstelling het GGZ aanbod voor deze doelgroep te optimaliseren in nauwe samenwerking elkaar, externe partners en besturen.

Een blauwdruk van Beleidsplan GGZ Ouderen vormt een referentie voor de vele medewerkers van de GGZ-voorzieningen die actief betrokken zijn bij GGZ voor ouderen, hetzij in een GGZ-voorziening, hetzij in een samenwerkingsvorm binnen de GGZ enerzijds of tussen GGZ en andere sectoren anderzijds.

De expertgroep ouderen detecteerde d.m.v. een knelpuntanalyse volgende belangrijke probleemgebieden:

  1. Het capaciteitsprobleem: het beperkt aanbod gespecialiseerde ouderenpsychiatrie en meer in het algemeen het capaciteitstekort in Vlaanderen op vlak van ouderenvoorzieningen
  2. De kloof tussen GGZ en ouderenzorg
  3. De GGZ-problematiek is niet in beeld gebracht, enkel latent aanwezig.

Een creatieve sessie rond deze drie prioritaire probleemstellingen leverde volgende uitdagingen op:

  1. Het installeren van de functie van zorgcoach, dichtbij de oudere
  2. Het verbinden van (zorg)voorzieningen binnen de regionale zorglandschappen
  3. Het aanbieden van professionele ondersteuning aan eerstelijnsmedewerkers (thuiszorgdiensten, huisartsen, ...) en het bestaande aanbod (outreaching en externe liaison) verder gestructureerd uitbouwen.

Voor meer info kan u terecht bij: Caroline Everaert, procesbegeleider Expertgroep ouderen GGZ Annuntiatenstraat 92, 8000 Brugge Tel. 0494 12 31 47

Documentatie

Visietekst GGZ voor ouderen West-Vlaanderen